Velkommen til vårt kjøpesenter med 11 ulike nettbutikker!
Muzetshop.com / Kjøpsbetingelser

KJØPSBETINGELSER - Generelt

Denne avtalen regulerer forholdet mellom deg som kjøper og den enkelte butikk på nettstedet muzetshop.com for varer og produkter som selges gjennom nettstedet. Selger og butikk vil i denne sammenhengen bety det samme.

Ansvarsforhold

Du forstår og aksepterer at Muzet AS kun er en teknisk tilrettelegger for handel gjennom nettstedet Muzetshop.com. Muzetshop.com opptrer således som mellommann og er ikke part i handelen og har ikke noen ansvar overfor selger eller kjøper utover det som står i disse bestemmelsene, jfr. E-handelsloven §18 og Lov om forbrukerkjøp §1. Forholdet mellom selger og kjøper er regulert av denne avtalen, samt forbrukerkjøpsloven (regulerer handel mellom privatperson og en profesjonell part, dvs. der selger opptrer i næringsvirksomhet) eller kjøpsloven (regulerer handel som ikke er regulert av forbrukerkjøpsloven, deriblant handel mellom forbrukere eller mellom privatpersoner).

Det er kjøpers ansvar å gjøre seg kjent med om det er en profesjonell part eller forbruker man handler med. Det anbefales derfor at man forut for handelen spør selger om selger opptrer i næringsvirksomhet.

Selger og kjøper står fritt til å supplere denne avtale med egne bestemmelser avtalt seg imellom, såfremt disse bestemmelsene ikke endrer på muzetshop.com sitt ansvar overfor kjøper og/eller selger.

Beskrivelse av nettportalen muzetshop.com

Muzetshop.com er en teknisk tilrettelegging for at utøvere (butikkeiere) av kunst, håndtverk og andre som lager egenproduserte og håndlagde produkter, som faller inn under muzetshop.com sitt virksomhetsområde (jfr. Bestemmelser for butikkeiere på muzetshop.com), skal kunne selge sine produkter gjennom muzetshop.com. Selgere vil opprette sin egen butikk på nettstedet, og selge produktene sine gjennom denne butikken.

Pris og betalingsform

Prisene for alle varer i de ulike butikkene er oppgitt i NOK og inkluderer moms eller kunstavgift. Frakt blir oppgitt ved fullføring av kjøpet. Det vil ikke komme noen ytterligere kostnader på varen etter at kjøper har akseptert og fullført kjøpet.

Kjøper plikter å bruke tilgjengelig betalingsform angitt for produktet eller butikken man handler på.

Ordrebekreftelse

Ved fullføring av kjøpet sendes en ordrebekreftelse. Ordrebekreftelsen sendes kun elektronisk og er kjøpers kjøpsdokumentasjon.

Varen, prisen på varen og alle avgifter er beskrevet i ordrebekreftelsen. Det fremkommer også av ordrebekreftelsen hvem selger er og hvilken betalingsform som er valgt.

Kontroller alltid ordrebekreftelsen slik at alt ser korrekt ut. Det er kjøperens ansvar å sørge for at den adressen som blir oppgitt ved bestillingen er korrekt.

Leveringstid

Selger plikter å sende eller levere varen innen rimelig tid etter bestillingen.

Dersom selger ikke leverer varen eller leveringen er vesentlig forsinket, har kjøper rett til å kreve heving av kjøpet, og få kjøpesummen inklusive avgifter og gebyrer tilbakebetalt.

Garanti og reklamasjon

Selger har ansvar for varen inntil den er overlevert kjøper. Selger garanterer for at varen er som beskrevet eller vist i butikken på nettstedet. Selger garanterer at varen selges fri for salgspant og andre typer heftelser.

Kjøper handler varen slik den er beskrevet eller vist i butikken på nettstedet.

Dersom varen ikke er som forventet kan kjøper reklamere til selger. Slik reklamasjon skal gjøres direkte til selger innen rimelig tid etter at mangel eller feil oppdages av kjøper. Dersom det er mangel eller feil ved varen så kan kjøper kreve retting eller omlevering, kreve prisavslag, kreve heving av kjøpet dersom mangelen er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap. Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.

Ved uenighet eller tvist, så skal uenigheten eller tvisten søkes løst direkte mellom selger og kjøper. Muzetshop.com er ikke part i handelen, jfr. avsnittet om Ansvarsforhold, og vil derfor ikke være part i uenigheten eller en eventuell tvist mellom selger og kjøper.

Angrerett

Alle kjøpere har 14 dager angre- og returrett på varer kjøpt på Muzetshop.com, jfr. Angrerettloven. Selger plikter å sende utfylt angrerettskjema ved levering av varen til kjøper. Dersom kjøper ikke mottar angrerettskjema, kan kjøper be selger om å sende utfylt angrerettskjema separat.

Dersom kjøper benytter seg av denne retten, så plikter selger å ta tilbake varen og betale tilbake prisen for varen, inklusive alle avgifter og gebyrer, men ikke returporto. Returporto er kjøper selv pliktig til å dekke jfr. Angrerettloven. Denne bestemmelsen gjelder uavhengig av om selger opptrer i næringsvirksomhet eller ikke, og kan ikke fravikes ved annen avtale mellom selger og kjøper. Melding om bruk av angreretten skal gis skriftlig til selger innen fristens utløp.

Ved kjøp av varer som lages på bestilling etter kjøpers spesifikasjon gjelder andre regler for retur, jfr. Angrerettloven.

Aldersgrense

Butikkeierne aksepterer ikke ordre fra personer under 16 år. Det er 18-årsgrense for kort- og kredittkjøp. I slike tilfeller må eventuelle ordre gjøres av foresatte.

Ansvarsbegrensning

Muzetshop.com er ikke ansvarlig overfor noen part for eventuelle direkte, indirekte, tilfeldige, spesielle, straffbetingede eller avledede skader eller tap av noe slag i forbindelse med dette nettstedet, eller bruk av dette nettstedet eller noe nettsted eller noen ressurs som det har en link til, som det henvises til, eller som du får tilgang til via dette nettstedet, eller for bruk eller nedlasting av, eller tilgang til, noe materiale, informasjon, produkter eller tjenester, inkludert, uten begrensning, for tapt fortjeneste, driftsstans, tap av forventede besparelser eller tap av programmer eller andre data, selv om muzetshop.com er informert om muligheten for slike skader eller tap. Dette unntaket og denne ansvarsbegrensningen gjelder for alle søksmål, enten den er basert på kontrakt, garanti, avtale eller andre juridiske teorier.

Muzetshop.com garanterer ikke for at innholdet på dette nettstedet er korrekt eller ikke er beskyttet av opphavsrett. Muzetshop.com garanterer ikke for at produkter som selges på nettstedet er autentisk eller ikke er beskyttet av opphavsrett, patenter, e.l. Muzetshop.com tar ikke noe ansvar for materiale, informasjon, synspunkter og produkter som formidles til, postes på, selges gjennom, eller på annet vis gjøres tilgjengelig gjennom nettstedet. Bruk av slikt materiale, informasjon, synspunkter og produkter solgt gjennom nettstedet er på eget ansvar. Muzetshop.com fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke dette nettstedet, eller innholdet på den. Muzetshop.com fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av å bruke produkter som er solgt og kjøpt gjennom nettstedet.

Muzetshop.com garanterer ikke for at nettstedet er fritt for feil eller er tilgjengelig til enhver tid. Muzet fraskriver seg, uten begrensning, ethvert ansvar for skader eller økonomisk tap, både direkte og indirekte, som følge av feil på nettstedet eller at nettstedet er utilgjengelig.

Eksterne linker

Vi er ikke ansvarlige for innholdet til annonsørenes annonser eller andre tjenester som blir tilbudt på muzetshop.com. Heller ikke er vi ansvarlige for kvaliteten på annonsørenes hjemmesider eller riktigheten av innholdet til tjenestene som tilbys der.

Mislighold av avtalen fra selgers side

Hvis selger bryter kontrakten, så kan kjøper holde kjøpesummen tilbake til misligholdet er rettet opp av selger, kreve heving av kjøpet dersom misligholdet er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap. Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer.

Mislighold av avtalen fra kjøpers side

Hvis kjøper bryter kontrakten, så kan selger kreve gjennomføring av kjøpet, holde varen tilbake til misligholdet er rettet opp av kjøper, kreve heving av kjøpet dersom misligholdet er vesentlig, eller kreve erstatning for økonomisk tap.

Dersom kjøper ikke betaler for varen, så kan selger kreve gjennomføring av kjøpet, holde varen tilbake, kreve heving av kjøpet eller kreve erstatning for økonomisk tap.

Erstatning for økonomisk tap kan ikke under noen omstendighet overstige varens kjøpesum inklusive avgifter og gebyrer

Force Majeure

Dersom avtalen helt eller delvis hindres eller i vesentlig grad vanskeliggjøres av forhold som etter norsk rett vil bli bedømt som Force Majeure, suspenderes partenes plikter i den utstrekning forholdet er relevant, og for så lang tid som forholdet varer. Hver av partene kan imidlertid si opp avtalen med umiddelbar virkning dersom Force Majeure-tilfellet gjør det særlig byrdefullt for vedkommende å opprettholde avtalen.

Tvisteløsning

Avtalen skal fortolkes i samsvar med norsk rett. Tvister som oppstår som et resultat av avtalen skal så langt det er mulig søkes løst i minnelighet. Dersom en tvist ikke finner sin løsning i minnelighet, kan hver av partene bringe tvisten inn for avgjørelse av de ordinære domstoler. Oslo tingrett er avtalt verneting.